Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


22.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Директор       Коротiн Андрiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОАЗIАТСЬКА ПИВНА ГРУПА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
61024, Харківська обл., м. Харкiв, вул. Лермонтовська, буд. 7
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
31797019
5. Міжміський код та телефон, факс
(057) 700-90-33 (057) 700-90-55
6. Адреса електронної пошти
m.us@beer-co.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
-
-
УКРАЇНА
-

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку https://beer-co.com/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=207   22.04.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 22.04.2019 1450000 99841.1 1452.3077
Зміст інформації:
22.04.2019 року Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ЄВРОАЗIАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" було вирiшено наступне:
"Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме договорiв, що мають наступний характер:
•кредитнi та депозитнi угоди;
•угоди пов’язанi з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених товариством або iншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки);
•угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування);
•угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування);
•угоди будiвельного пiдряду;
•лiзингу;
•угоди постачання та купiвлi-продажу;
•угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту;
•угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт.
13.2. Визначити доцiльним укладання угод щодо значних правочинiв покласти на Наглядову раду Товариства.
13.3. Визначити сумарний граничний розмiр значних правочинiв, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмiрi 1 450 000 000 (один мiльярд чотириста п’ятдесят мiльйонiв) гривень.
13.4. Надати директору Товариства Коротiну Андрiю Володимировичу повноваження на пiдписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена вiдповiдним рiшенням Наглядової ради".
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (за 2018 рiк) – 99841,1 тис.грн.
Гранична сукупна вартiсть укладених правочинiв – 1 450 000 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останнтої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 1452,3077 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 4 000 000 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у загальних зборах, - 4 000 000 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення, – 4 000 000 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення – 0 штук.